Zespół Kształcenia i Wychowania w Szymbarku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Kształcenia i Wychowania w Szymbarku.

Data publikacji strony internetowej: 2007-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów,
 • Brak mechanizmów sugerujących korektę błędu wejściowego,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-29. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Mański , admin@szkolaszymbark.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 586843823. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Szymbarku prowadzą trzy ogólnodostępne wejścia przez drzwi zewnętrzne. Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodzą przez szerokie drzwi ewakuacyjne. Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Wejście do szkoły jest kontrolowane przez pracowników obsługi.
 2. Z holu głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Na parterze szkoły znajduję się gabinet dyrektora, sekretariat, gabinet pedagoga szkolnego, gabinet lekarski, pokój nauczycielski sześć sal lekcyjnych, toalety dla dzieci i pracowników szkoły, sala gimnastyczna, szatnie, prysznice. Na pierwsze piętro, gdzie znajduje się biblioteka, sala informatyczna.
 3. Pięć sal lekcyjnych oraz toalety dla pracowników i uczniów prowadzą schody. Do przedszkola prowadzi boczne wejście z którego jest dostęp do dwóch sal lekcyjnych, szatni oraz łazienki dla dzieci. W drugim budynku na parterze znajduje się stołówka, zaplecze kuchenne, gabinet intendentki, dwie sale lekcyjne, toalety dla uczniów i pracowników szkoły, Na piętro gdzie znajduję się cztery sale lekcyjne oraz toalety dla uczniów prowadzą schody.
 4. W piwnicach obu budynków znajduję się szatnie, do których prowadzą schody. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny.
 5. Przed budynkiem szkoły znajduje się miejsce w bliskim sąsiedztwie podjazdu prowadzącego do drzwi wejściowych, gdzie może zaparkować osoba niepełnosprawna.
 6. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku szkoły. Warunkiem wejścia na teren budynku szkoły z psem Asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku szkoły z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
 7. W budynku szkoły ma możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Zespół Kształcenia i Wychowania w Szymbarku nie udostępnia aplikacji mobilnych.