DORADZTWO ZAWODOWE W ZESPOLE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W SZYMBARKU
Doradztwo zawodowe w szkole realizowane jest na podstawie regulacji zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe oraz Rozporządzenia MEN z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2019r. poz. 325)
Przywołane powyżej akty prawne obligują szkoły do prowadzenia zaplanowanych i systematycznych działań z zakresu doradztwa zawodowego na każdym poziomie kształcenia, począwszy od przedszkola. Dla każdego z poziomów kształcenia określony został zakres treści programowych do realizacji.
W PRZEDSZKOLACH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH działania w zakresie doradztwa zawodowego obejmują preorientację zawodową, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.
W KLASACH I-VI działania w zakresie doradztwa zawodowego to orientacja zawodowa, która realizowana na tym poziomie ma na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.
W KLASACH VII-VIII doradztwo zawodowe ma na celu wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.

W klasach VII-VIII realizacja doradztwa zawodowego odbywa się, nie tylko na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (lekcjach przedmiotowych) oraz na godzinach wychowawczych, ale także podczas zajęć doradztwa zawodowego.
Na każdy rok w szkole opracowywany jest PROGRAM REALIZACJI DORADZTWA ZAWODOWEGO, opisujący wyżej wymienione działania.

W realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego szkoła nawiązuje sieć współpracy m.in. z: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kartuzach, Powiatowym Urzędem Pracy, szkołami ponadpodstawowymi, zakładami pracy.